Cizinecké právo


Vyznat se v českém právním řádu je obtížné pro české občany. Je to náročné dokonce i pro odborníka. Pro cizince, neznalého jazyka, je to však téměř nemožné. Často se přitom jedná o otázky, které rozhodují o Vašem životě a možnosti dále pobývat na území ČR.

  • Znáte lhůty pro podání jednotlivých žádostí?
  • Víte kam se obrátit pokud Vám skončilo vízum?

Pozdní podání žádosti, nenahlášení místa pobytu, nepřevzetí důležité písemnosti atp., to jsou situace, které mohou Vaši šanci na získání pobytu či jeho prodloužení zcela zhatit.

Pokud však víte co, jak a kdy udělat, vyhnete se zbyteným problémům a své šance na úspěch rapidně zvětšíte. Roky jsem sbíral zkušenosti v přední advokátní kanceláři zaměřené na imigrační právo, abych vám nyní mohl nabídnout ty nejkvalitnější právní služby v této oblasti.     

//dvorak-legal.cz/wp-content/uploads/2023/01/sluzby-cizinecke-pravo-scaled.jpg

Získání trvalého pobytu je vázáno na splnění množství rozlišných podmínek závisejících na tom, za jakých okolností je žádost podávána. Žádost může být vázána na přechozí pobyt na území ČR na základě krátkodobého pobytového oprávnění, avšak je možné ji podat i bez předchozího pobytu. Pomohu Vám s posouzením možnosti vůbec žádost podat, připravím veškeré nezbytné podklady a zastoupím Vás při jednání s s příslušnými úřady, ať již při projednání žádosti, nebo případném odvolání a následné žaloby k soudu.
Odměna za tyto služby je standardně fixní, lze se však domluvit i na hodinové sazbě.

Konzultace zdarma
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

Základním druhem pobytového oprávnění, na jehož základě může na území ČR pobývat občan tzv. třetí země (země, který není součástí EU) je povolení k dlouhodobému pobytu. To je možné udělit z množství důvodů. Zaměstnání, podnikání, rodina a studium jsou ty základní. K jeho získání je třeba podat žádost, standardně na zastupitelském úřadu domovské vlasti, ale za určitých podmínek je to možné rovněž z území ČR. Pomohu Vám s posouzením možnosti vůbec žádost podat, připravím veškeré nezbytné podklady a zastoupím Vás při jednání s příslušnými úřady, ať již při projednání žádosti, nebo případném odvolání a následné žaloby k soudu.
Odměna za tyto služby je standardně fixní, lze se však domluvit i na hodinové sazbě

Konzultace zdarma
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

I pro občana EU, ačkoliv to není povinné, je vhodné, aby měl pobyt na území ČR, pokud zde chce pobývat delší dobu, upraven vhodnou formou. U rodinného příslušníka občana EU je pak naprostá nutnost. Zatímco občanu EU stačí prostá registrace, rodinný příslušník občana EU (což je i rodinný příslušník občana ČR, jako jeho rodič, potomek, manžel, partner, pokud sám není občanem ČR) musí získat pro pobyt na území ČR pobytové oprávnění, tzv. přechodný pobyt. S ohledem na to, o jak výsostní postavení se v případě tohoto druhu pobytového oprávnění jedná, je jeho vyřízení spojeno s velkým množstvím komplikací, a to zejména v případě pobytového oprávnění pro druha (partnera) občana EU (ČR).
Pomohu Vám s posouzením možnosti vůbec žádost podat, připravím veškeré nezbytné podklady a zastoupím Vás při jednání s s příslušnými úřady, ať již při projednání žádosti, nebo případném odvolání a následné žaloby k soudu.
Odměna za tyto služby je standardně fixní, lze se však domluvit i na hodinové sazbě.

Konzultace zdarma
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

V zákoně o pobytu cizinců je správní vyhoštění definováno jako ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením doby vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území. Pro cizince znamená nucené opuštění republiky a nemožnost se do ní, minimálně po dobu stanovenou v rozhodnutí, vrátit. V případě realizace vyhoštění je však často prakticky nemožné se zpět do ČR vrátit. Na takovém rozhodnutí tedy závisí celý život vyhoštěné osoby a je zcela na místě řízení v této věci nepodcenit. Správně zvolenou strategií lze dosáhnout minimálně odkladu realizace vyhoštění, případně zpochybnit celou důvodnost takového řízení. O v případě, že jsou naplněny formální podmínky pro uložení správního vyhoštění, mohou správné argumenty a předložené důkazy zvrátit situaci ve Váš prospěch. Víte, jak byste si v takové situaci měli počínat? Já ano a mohu Vám s tím pomoci. 

Odměna za tyto služby je standardně fixní nebo hodinová.

Konzultace zdarma
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

Bez ohledu na to, jaký druh pobytového oprávnění máte udělen, žádný z nich nemusí být navždy. Některý končí uplynutím doby, s čímž člověk tak nějak počítá. Další mohou skončit poté, co je zamítnuta žádost o prodloužení povolení k pobytu, což zpravidla plyne ze zanedbání řízení, ve kterém je povolení prodlužováno. Skutečnou noční můrou je však pro cizince s uděleným povolením k pobytu, zejména pak s povolením k pobytu trvalému, doručení oznámení o zahájení řízení o zrušení povolení k pobytu. Tím začíná nepříjemný proces, který může skončit v pravdě katastrofálně, a to ztrátou povolení k pobytu, což je doprovázeno povinností opustit území ČR. Důvodů pro zrušení povolení k pobytu je mnoho, přičemž pro různé druhy pobytu platí různý pravidla. Některé důvody jsou nasnadě, kdy se jedná o závažný porušení povinností, jako je např. odsouzení pro spáchání trestného činu, narušení bezpečnosti země nebo neplnění účelu pobytu. Na druhé straně se jedná může jednat i o skutečnosti, u kterých by člověk na první pohled tak závažné následky nečekal, jako je absence platného pasu, zajištěného ubytování nebo zdravotního pojištění. Naštěstí, doručením oznámení pobyt nekončí, a pokud víte co dělat, k ukončení pobytu ani dojít nemusí. Vítem co v takovém případě dělat? Já ano.  

Odměna za tyto služby je standardně fixní nebo hodinová.

Konzultace zdarma
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

Azyl je starodávným pojmem, podle něhož se může osoba pronásledována ve své vlastní zemí uchýlit k ochraně v jiné zemi, a zde tedy požádat azyl - ochranu. Žadatel o azyl je tedy osoba, která utíká ze své domovské země a hledá ochranu v jiné zemi. V této zemi požádá o azyl neboli mezinárodní ochranu a oficiálně se stane žadatelem podáním formální žádosti. Až do skončení procesu si zachovává status žadatele o azyl a s tím spojená oprávnění, která jsou téměř stejná, jak u osoby, které již tato ochrana byla udělena. V ČR je možné požádat o azyl v mnoha formálních důvodů Zejména je určen pro osoby, které jsou ve své vlasti pronásledovány pro uplatňování svých politických práv nebo mají stran z pronásledování z příslušnosti k některé z menšin. Specifickým formami jsou azyl za účelem sloučení rodiny (rodinných příslušníkem, kterému již byl azyl udělen), azyl z humanitárních důvodů (zejména zdravotní důvody) a tzv. doplňková ochrana (hrozba vážné újmy při návratu do vlasti). Naprostá většina azylových žádostí podaných v ČR je zamítnuta. Je to mimo jiné tím, že významná část žádosti je podávána cizinci bez povolení k pobytu či v situaci, kdy o pobyt přijdou, jako jakási náhrada za pobytové oprávnění bez relevantních azylových důvodů.     

Pomohu Vám s posouzením možnosti vůbec žádost podat, připravím veškeré nezbytné podklady a zastoupím Vás při jednání s příslušnými úřady, ať již při projednání žádosti, nebo následné žaloby k soudu. 

Odměna za tyto služby je standardně fixní, lze se však domluvit i na hodinové sazbě.

Konzultace zdarma
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

Konzultace zdarma
Domluvme si bezplatnou první konzultaci, kde probereme Váš případ a následně se můžete rozhodnout zda budeme dále spolupracovat.

Sjednat konzultaci zdarma

Před zákonem jsme si všichni rovni. S dobrým advokátem si však zajistíte náskok.

Sociální sítě

Kontakty